Contactformulier

Heb je vragen of opmerkingen?

×
Ja, schrijf me in voor een proefles!

Vanaf 15 jaar oud
Lessen zijn van 19:30 tot 21:00 uur
×
en

Lidmaatschapsvoorwaarden


1. Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op de integrale rechtsrelatie tussen de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Black Bear Taekwondo (hierna: “BB”) enerzijds en eenieder die lid is van Black Bear Taekwondo of lid wil worden van Black Bear Taekwondo (hierna: “Lid”) anderzijds.

2. Lidmaatschap. Het lidmaatschap van BB komt tot stand door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier door het Lid. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin kan BB te allen tijde, ook zonder opgaaf van redenen, iemand het lidmaatschap van BB weigeren.

3. Contributie. De contributie wordt jaarlijks door BB vastgesteld en is steeds maandelijks op de eerste van iedere maand verschuldigd. Indien een Lid een gedeelte van een kalendermaand lid van BB is, is het Lid voor die hele maand contributie verschuldigd.

4. Opzegging. Een Lid dat zijn lidmaatschap wil beëindigen, kan eigenhandig zijn lidmaatschap via de website opzeggen. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, ingaande per eerstvolgende 1e van de maand. Opzegging is alleen geldig na het voldoen aan alle (financiële) verplichtingen.

5. Minderjarigheid. Het lidmaatschap van een Lid dat minderjarig is, gaat pas in als een wettelijk vertegenwoordiger van het betreffende Lid schriftelijk of per e-mail heeft laten weten in te stemmen met het lidmaatschap.

6. Trainingen. BB streeft ernaar drie trainingen per week te verzorgen. Een Lid heeft echter geen recht op restitutie in geval van uitval van lessen. BB heeft het recht om trainingstijden en -locaties te wijzigen.

7. Vrijstelling. Als een Lid niet traint, is hij toch contributie verschuldigd. In geval van een langdurige afwezigheid vanwege werk of studie in het buitenland, zwangerschap, een ernstige blessure of een andere goede reden, kan het Lid zichzelf tijdelijk uitschrijven via de website. De vrijstelling geldt dan op zijn vroegst vanaf de datum van indiening van het verzoek. BB is te allen tijde gerechtigd een verzoek als bedoeld in dit artikel af te wijzen.

8. Betaling. Het lidmaatschap van BB wordt aan een Lid verleend onder de voorwaarde dat het Lid ermee instemt om BB te machtigen om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren.

9. Opzegging door BB. Indien een Lid zijn verplichtingen jegens BB niet nakomt en/of naar het oordeel van BB de belangen van BB en/of haar leden schaadt, kan BB het lidmaatschap van het betreffende Lid door mededeling per e-mail beëindigen.

10. TBN. Het Lid stemt ermee in dat hij of zij als Lid van BB verplicht lid wordt van de Taekwondo Bond Nederland en verbindt zich om al zijn (betalings)verplichtingen jegens de Taekwondo Bond Nederland na te komen.

11. Huisregels. Tijdens de trainingen en andere door BB georganiseerde activiteiten zal het Lid zich gedragen conform de aanwijzingen van de trainersstaf en de bepalingen van eventuele nadere door BB uit te vaardigen huisregels in acht nemen.

12. Aansprakelijkheid. Taekwondo is een intensieve contactsport. Aan trainingen en andere verenigingsactiviteiten neem het Lid op geheel eigen risico deel. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het Lid zich voldoende te hebben geïnformeerd over de aan de taekwondosport verbonden risico’s en accepteert deze als zijn eigen risico.

13. Schade. BB is jegens het Lid niet aansprakelijk, voor welke schade dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van ongeval, letsel of verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

14. Rechtsrelatie. Op de gehele rechtsrelatie tussen BB en het Lid is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen BB en het Lid zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.